Uslovi korišćenja

Night Nomads doo (u daljem tekstu: Night Nomads) pruža usluge korišćenja platforme za kupovinu i prodaju digitalnih ulaznica za kulturne, muzičke i druge zabavne događaje i manifestacije, njihovu promociju (u daljem tekstu: platforma), koja obuhvata veb-sajt nightnomads.com, mobilne aplikacije, vidžete, API-je i druge alate koji su u vlasništvu Night Nomads.

Pristupanjem ili korišćenjem platforme, korisnici se slažu sa pravima, obavezama i odgovornostima navedenim u ovim uslovima i pravilima korišćenja (u daljem tesktu: uslovi korišćenja), koji se ujedno smatraju i Ugovorom između korisnika i Night Nomads.

Night Nomads može u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštavanja, izmeniti uslove korišćenja. Ukoliko dođe do promene uslova korišćenja a korisnik nastavi sa korišćenjem platforme, smatraće se da je nove uslove korišćenja u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Sve promene uslova korišćenja će biti objavljene na veb-sajtu nightnomads.com.

Nalog

Svaki korisnik koji kreira nalog na platformi se obavezuje da održava sigurnost svog naloga i u potpunosti je odgovoran za sve aktivnosti koje nastanu korišćenjem njegovog naloga. Korisnik je dužan da neodložno obavesti Night Nomads za sva neovlašćena korišćenja njegovog naloga ili druga ugrožavanja sigurnosti. Night Nomads neće snositi odgovornost za akcije ili propuste koje korisnik napravi, uključujući i bilo koju vrstu štete.

Prilikom kreiranja naloga na platformi, korisnik se slaže da:

  • neće kreirati nalog u ime fizičkog ili pravnog lica, bez njihove saglasnosti;
  • neće kreirati nalog u ime fizičkog ili pravnog lica kao organizator događaja, a da za to nema ovlašćenje;
  • neće kreirati nalog ukoliko nema navršenih 16 (šesnaest) godina života;
  • neće uraditi bilo šta što bi moglo da ugrozi sigurnost njegovog naloga. Night Nomads nije odgovoran za bilo koju vrstu štete koja nastane usled ugrožavanja sigurnosti naloga;
  • neće kreirati novi nalog ukoliko mu prvobitni nalog bude suspendovan zbog nepoštovanja uslova korišćenja.

Izlaganje sadržaja

Korisnik se obavezuje da neće objaviti ili otpremiti sadržaj koji se može smatrati klevetničkim, ponižavajućim ili protivzakonitim, ili koji može povrediti bilo koje autorsko ili drugo pravo.

Korisnik zadržava pravo na sadržaj koji objavi ili otpremi na platformi. Prilikom objave ili otpreme sadržaja na platformi, korisnik daje Night Nomads-u ovlašćenje na besplatno korišćenje, kopiranje, reprodukovanje, procesuiranje, modifikaciju, prilagođavanje, objavljivanje, prikazivanje i distribuiranje sadržaja na bilo kojim medijima ili distribucijskim metodama.

Night Nomads ima pravo da izmeni ili obriše svaki netačan, nezakonit ili neprikladan sadržaj.

Uređivanje događaja i mesta

Night Nomads ima pravo da odbaci ili ukloni događaje ili mesta u bilo kom trenutku ukoliko:

  • događaj ili mesto nisu adekvatni (na primer, mesto nema veze sa muzikom ili noćnim životom);
  • informacije o događaju ili mestu nisu tačne ili istinite;
  • objavljeni ili otpremljeni sadržaj je klevetnički, ponižavajući, protivzakonit ili povređuje autorska ili druga prava.

Ulaznice - Kupovina

Night Nomads nije vlasnik ulaznica koje se nude na prodaju putem platforme.Organizator događaja je odgovoran za sva nastala potraživanja, odgovornosti i troškove kupaca ulaznica, kao i za bilo koju naknadu zbog zatražene vrednosti neiskorišćene ulaznice nastale odgovornošću organizatora.

Sve porudžbine ulaznica su obavezujuće i ne mogu biti otkazane ili izmenjene.

Night Nomads nije odgovoran za ekonomske ili poslovne gubitke nastale kod korisnika (organizatora događaja ili kupca ulaznice) koje nisu prouzrokovane platformom pri prodaji, odnosno kupovini ulaznica.

Ulaznice kupljene putem platforme se plaćaju platnom karticom. Svaka ulaznica postaje važeća nakon celokupne uplate.

Ulaznice - Korišćenje

Nakon uspešne kupovine ulaznice, ulaznica će u digitalnom obliku biti dostupna korisniku usluge (kupcu) na njegovom korisničkom profilu na platformi. Takođe, kupac će dobiti, na imejl upisan na korisničkom profilu na platformi, potvrdu o kupovini ulaznice i vezu ka ulaznici na korisničkom profilu.

Kupac je dužan da čuva kupljene ulaznice, njihove serijske brojeve i barkodove. Night Nomads i organizator događaja nisu odgovorni za ukradene, izgubljene, uništene ili kopirane ulaznice kupljene putem platforme. Kupac je saglasan sa tim da ako mu neko ukrade ulaznicu ili njen serijski broj, odnosno barkod, organizator događaja ne može znati da je ta ulaznica ukradena, u kom slučaju će se smatrati da prva osoba koja uđe na događaj sa tom ulaznicom, njenim serijskim brojem ili barkodom, ima važeću ulaznicu.

Ulaznice - Validacija

Pri ulasku na događaj, Organizator može proveriti valjanost ulaznica isključivo putem zvanične aplikacije Night Nomads-a (Night Nomads validator), i to kako digitalne ulaznice na mobilnom telefonu, tako i ištampane digitalne ulaznice.

Kontrola ulaza je isključivo u nadležnosti organizatora događaja, tako da Night Nomads nije odgovoran za taj proces.

Reprodukcija ili bilo kakav pokušaj upotrebe ulaznice koji nije u skladu sa ovim uslovima korišćenja, strogo je zabranjeno i dovodi do prestanka važenja te ulaznice.

Ulaznice - Povraćaj novca

Night Nomads nije organizator događaja, niti učestvuje u njihovom organizovanju na bilo koji način, tako da nije odgovoran za povraćaj novca, nego je to u nadležnosti organizatora događaja.

Night Nomads nema obavezu da obavesti kupce ulaznica o nastalim promenama, kao što su promene vremena i mesta održavanja događaja ili otkazivanje događaja.

Povraćaj novca nije moguć, osim u slučajevima otkazivanja događaja i/ili raskida Ugovora sa organizatorom događaja pre održavanja događaja.

U slučaju raskida Ugovora sa organizatorom događaja pre održavanja događaja, iznos cene ulaznice biće vraćen kupcu, a ulaznica poništena, te neće moći da se iskoristi.

U slučaju otkazivanja događaja, povraćaja novca, odlaganja događaja ili drugih promena programa, neće biti izvršen povraćaj novca za zavisne troškove (npr. prevoz, hotelski smeštaj, itd), i kupac je saglasan da ih neće potraživati od Night Nomads.

Ukoliko dođe do promene vremena održavanja ili mesta događaja, ulaznica je validna za novi datum ili mesto odigravanja događaja.

Ukoliko se događaj za koji je kupljena ulaznica ne održi, odnosno, ukoliko ne dobije plaćenu uslugu, kupac mora o tome obavestiti Night Nomads u roku od 24 (dvadestečetiri) sata od predviđenog početka događaja, odnosno isporuke usluge. Ukoliko kupac u navedenom roku o nastaloj situaciji ne obavesti Night Nomads, smatraće se da je zadovoljan plaćenom uslugom, odnosno da je događaj održan, te gubi pravo na povraćaj novca. Korisnik može svoj pisani prigovor uputiti na imejl adresu: support@nightnomads.com.

Organizator događaja

Korisnik (organizator događaja) korišćenjem platforme vrši prodaju ulaznica trećim osobama za događaje unesene u platformu, a za koje korisnik (organizator događaja) ima pravo prodaje ulaznica.

Organizator događaja mora obavljati delatnost prodaje ulaznica ili imati ovlašćenje za prodaju ulaznica.

Organizator događaja mora otkazati događaj na platformi ukoliko se događaj neće održati.

Organizator događaja mora da koristi zvaničnu aplikaciju Night Nomads-a (Night Nomads validator) za očitavanje i validaciju ulaznica.

Organizator događaja je odgovoran za podatke koje unese u platformu, čijim unosom postaje vlasnik događaja i izdavač ulaznica za taj događaj.

Organizator događaja je odgovoran za sva nastala potraživanja, odgovornosti i troškove kupaca ulaznica, kao i za bilo koju naknadu zbog zatražene vrednosti neiskorišćene ulaznice nastale odgovornošću organizatora.

Organizator događaja snosi odgovornost za sva davanja i obaveze koje se odnose na konačnu cenu ulaznice.

Organizator događaja je odgovoran za program događaja, tako da snosi odgovornost za uslove i pravila ponašanja na mestu događaja, kao i eventualno nastale povrede, bolesti i štete, prouzrokovane radom organizatora.

Organizator događaja je saglasan da, ukoliko dođe do otkazivanja događaja ili raskida Ugovora o korišćenju usluga, sav prihod koji je Night Nomads prikupio od prodaje ulaznica pripada kupcima ulaznica za taj događaj.

Ukoliko dođe do otkazivanja ili bitnije promene (datum, vreme, mesto ili drugi važni podaci) u vezi događaja za koji su ulaznice u prodaji ili već postoje prodate ulaznice, organizator ima obavezu da odmah o tome obavesti Night Nomads i kupce navedenih ulaznica.

Organizator događaja u potpunosti sam snosi rizik ako se uplate putem platnih kartica povuku, odnosno ponište od strane banke. Ukoliko banka poništi uplatu nakon što je Night Nomads isplatio ugovoreni iznos organizatoru, iznos poništene uplate uvećan za troškove povlačenja uplate će se naplatiti organizatoru.

Isplata

Night Nomads se obavezuje da će organizatoru događaja isplatiti zaradu od prodatih ulaznica, umanjenu za naknadu za izvršene usluge, u roku od 6 (šest) radnih dana od dana održavanja pojedinačnog događaja ukoliko drugi rok nije dogovoren. Isplata će se izvršiti pod uslovom da je događaj uredno održan, na račun organizatora događaja.

Plaćanje

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Night Nomads je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Spoljni servisi

Platforma može omogućiti korisnicima pristup veb-sajtovima, bazama podataka, mrežama, serverima, informacijama, softverima, programima, sistemima, direktorijumima, aplikacijama, proizvodima i uslugama trećih lica.

Night Nomads nema kontrolu na spoljnim servisima i ne može biti odgovoran za njihov sadržaj, funkcionisanje ili korišćenje, niti garantovati zakonitost, tačnost, kvalitet ili autentičnost sadržaja, informacija ili usluga trećih lica.

Spoljni servisi mogu imati svoje uslove korišćenja i/ili polise privatnosti, kao i drugačiju praksu i zahteve u odnosu na platformu Night Nomads-a. Korisnik je isključivo odgovoran da pregleda uslove korišćenja, polise privatnosti i druge uslove tih spoljnih servisa, koje koristi na sopstveni rizik, a naročito pre bilo kakve finansijske ili druge transakcije sa trećim licima na spoljnim servisima.

Korisnik je isključivo odgovoran za preduzimanje mera opreza i zaštite od prevara prilikom korišćenja spoljnih servisa, i da zaštiti svoj kompjuterski sistem od virusa, crva, trojanskih konja, ili drugih štetnih ili destruktivnih sadržaja koji mogu biti sadržani u spoljnim servisima.

Night Nomads nije odgovoran za bilo koju vrstu štete koja nastane korišćenjem spoljnih servisa.

Privatnost

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposledni u Night Nomads (i njihovi poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Više informacija o polisi privatnosti je dostupno ovde.


Poslednja izmena: 8 oktobar 2018